آن روز

آغاز روز با آفتاب نبود،
با اضطراب بود.
ابرها پنبه‌هایی سفید نبودند
خاراسنگ بودند.
و این آسمان نبود که می‌بارید
مردمان بودند که خون می‌گریستند.