مبارک رفت!

و سوال این است: چه به جای‌اش خواهد آمد؟ چند سال بعد مصری‌ها چگونه انقلاب‌ای را «صادر» خواهند کند؟