خباثت؟

عصبانی فریاد می‌زد و من قهقهه می‌زدم.

Advertisements