م. جون و آ. خان!

امروز تولد دو آدم مهم است: م. و آ.
تولدتان مبارک!

Advertisements