مذهب و اقتصاد

دارم به تدریج بر تاثیر مذهب بر باورهای اقتصادی افراد پی می‌برم!

Advertisements