داستان ما

… و اینک انتخاب کلمات سخت شده است.

Advertisements