علیه سنگ‌سار

من این طومار را امضا کردم. طوماری است علیه حکم سنگ‌سار اشرف کلهری.

Advertisements