نام

به نام‌اش می‌اندیشی. و منتظری نام‌ او بر تو فرود آید.

Advertisements