انسان با نام

و اگر نام برنیاید چه؟!
گویا همه چیزمان بر نام است. نام‌ای انتخاب می‌کنیم و درباره‌اش صحبت می‌کنیم. به نام‌ها عشق می‌ورزیم و به خاطرشان کشته می‌شویم. با نام‌ها خود را معرفی می‌کنیم و به نام‌ها سر تعظیم فرود می‌آوریم.
نام‌پرستی از غرایب ما آدمیان است. صفت ویژه‌مان است. بدون نام فلج‌ایم. بدون نام سخن نمی‌گوییم – حتی فکر هم نمی‌کنیم. مگر نه این است که خداوند نام را به ما آموزاند؟

Advertisements