یهودا مروارید

از کس‌ای که پسرش را گردن‌زده‌اند می‌توان انتظار مهرورزی داشت؟

Advertisements