همه‌ی راه‌ها به سکوت ختم می‌شود

سیاست‌مدار ماهر، سیاست‌مدار ناشی را با گفتارش له می‌کند.
سیاست‌مدار ماهر به سیاست‌مدار ماهری دیگر تنها لبخند می‌زند: هرگونه گفتاری محکوم به شکست است.

Advertisements