نامه‌ای برای قـاضـی القـضـات

… متهم ردیف دوم یعنی ایادی داخلی سودجو و مرتبط با توزیع مواد مخدر در جمعیت جوان کشور، کاملاً شناخته شده هستند. چنانچه شما آقای مرتـضـوی به نطق های برخی از نمایندگان همین مجلس هفتم درباره عوامل حـکومتی توزیع مواد مخدر توجه کنید و صورت مذاکرات مجـلس و مصاحبه‌های نماینـدگان را با خبرگزاری ایلنـا به دقت بخوانید، بر اطلاعات‌تان افزوده می‌شود. با این وصف، آقای مرتـضـوی زورتان به متهم ردیف دوم هم نمی‌رسد. خود نیز به این حقیقت نیک آگاهید. از این رو با آنکه همه سرنخ های حـکـومتی در حوزه توزیع مواد مخدر را خوب می شناسید، دارید طفره می روید و برای رد گم کردن مثلاً یادآور می شوید بعد از آنکه اوباش و اراذل و افراد معتاد و کارتون خواب ها را دستگیر کردید و آنها را زیر فشار بازجویی وادار نمو�ید، بگویند مواد را از چه کسانی خریداری می کرده اند، آن وقت گره کار باز می شود و شما سر وقت توزیع کنندگان می روید، کار را یکسره می کنید و ایران می شود بهشت موعود و ام‌القرای جهان اسلام برای مفسدان ناامن می شود … (از مهرانگیز کار)

Advertisements