غرور

همسایه‌ی ما مرکز عالم است. دی‌روز حال‌اش خوب نبود، شری در عالم افتاده بود.

Advertisements