رویای چند هزارساله دنیای بدون جنگ(*)

روایت شیوا مقانلو از حلبجه
(*): از همین‌جا

Advertisements