حافظه

قطب‌های بیرون دایره‌ی واحدتان را کمی به داخل بکشید!

Advertisements