بوی دی‌روز

دی‌شب: بوی بلال.
تداعی: بوی بلال چند ماه پیش.
داده: چند ماه پیش بلال نبود.
نتیجه: چند ماه پیش، همان یک‌سال پیش است!
(هیوم: آن‌چه بیش از همه می‌دانیم، همان‌ای است که در بیست دقیقه‌ی اخیر دیده‌ایم. (نقل به مضمون) )

Advertisements